การจัดการชุดความรู้

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและมีวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Main
ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : การจัดการชุดความรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559

สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
- ความเข้าใจต่อพัฒนาการของมนุษย์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
- ความเข้าใจต่อสื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
- ความเข้าใจต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
- ความเข้าใจต่อการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
- ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
- ความเข้าใจต่อระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กันทั้งภายในประเทศและสังคมโลก
- ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ
- ความเข้าใจต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก
- ความเข้าใจต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ความเข้าใจต่อโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายที่ทำงานสัมพันธ์กัน
- ความเข้าใจต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
- ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ)
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคมWeb เชื่อมโยงสาระ

Mind Mapping หน่วย : การจัดการชุดความรู้ คำถามหลัก (Big Question)
            การจัดการชุดความรู้ด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างไร
ภูมิหลังของปัญหา

ในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน Internet  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  websiteต่างๆ โดยระบบข้อมูลนั้นมีทั้งที่เป็นความจริงและเท็จปะปนอยู่  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันทั้งด้านบวกและลบ บางแหล่งข้อมูลมีการสื่อสารเพื่อปลุกระดมคนให้เชื่อและส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง แต่บางแหล่งข้อมูลก็ส่งเสริมการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมทั้งด้านความคิด ทัศนคติ และแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น  ซึ่งกระบวนการจัดการชุดข้อมูลเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราวิเคราะห์  จัดการ  รวมถึงจัดระบบข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเท่าทันและมีวิจารณญาณ
             ดังนั้นการจัดการชุดความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ครูจะนำมาสอนพี่ๆ ม.ในภาคเรียนนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกไปเผชิญสู่โลกที่กว้างขึ้น เผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงการใช้ทักษะการจัดการข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้


ปฏิทินจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) หน่วย : การจัดการชุดความรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์ : สร้างฉันทะ/แรงบันดาลใจ/วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรในQuarterนี้?
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใด?
- สิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้มีอะไรบ้าง?
- นักเรียนจะออกแบบ/วางแผน การเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เครื่องมือคิด :
ชักเย่อความคิด
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
Mind Mapping
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวิดีโอ “สูตรลับพิชิตสอบ”
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ “สูตรลับพิชิตสอบ”
- ครูให้บทความ/เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ การสรุปความเข้าใจที่หลากหลายวิธีการ
- นักเรียนวิเคราะห์บทความ/เทคนิคต่างๆ ที่ได้อ่านโดยใช้เครื่องมือคิด ชักเย่อความคิด
- นักเรียนวิเคราะห์หลักสูตร
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วย
- นักเรียนทำสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 10 สัปดาห์
- นักเรียนสรุป Mind Mapping องค์ความรู้ก่อนเรียนหน่วย การจัดการชุดความรู้
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์บทความ/เทคนิคต่างๆ
- วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน
- ร่วมกันระดมความคิดตั้งชื่อหน่วย
- เขียนสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง10สัปดาห์
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง10สัปดาห์
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนหน่วยการจัดการชุดความรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้ง สามารถออกแบบวางแผน กระบวนการเรียนรู้ตลอด10 สัปดาห์ได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2
โจทย์ : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
Key Questions :
- สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นได้อย่างไร?
- โครงสร้างและการทำงาน
ของระบบต่างๆในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ระบบ และแต่ละระบบมีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร?
- ทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดถึงอยู่รอดมาถึงปัจจุบัน ขณะที่บางชนิดสูญพันธุ์?
- ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และโลกอย่างไร?”
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ด่างทับทิม
- ไข่
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง กระบวนการสารผ่านเซลล์ (ออสโมซีส , การแพร่)
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นได้อย่างไร?”
“โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร?”
“โครงสร้างและการทำงาน
ของระบบต่างๆในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ระบบ และแต่ละระบบมีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร?”
“สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดประกอบขึ้นจากอะไรบ้าง และถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป สิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไร?”
“ทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดถึงอยู่รอดมาถึงปัจจุบัน ขณะที่บางชนิดสูญพันธุ์?”
“วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง?”
“ทำไมปัจจัยแวดล้อมต่างๆจึงส่งผลต่อการถ่ายทอดลักษณะบางสิ่งจากรุ่นสู่รุ่น?”
“ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และโลกอย่างไร?”
“เทคโนโลยีชีวภาพมีความสำคัญอย่างไรในสังคมปัจจุบัน?”
“เทคโนโลยีชีวภาพที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ส่งผลต่อมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติอย่างไร?”
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (เซลล์ของสิ่งมีชีวิต , กระบวนการการสังเคราะห์แสง , ระบบต่างๆของร่างกาย , ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ ,โครงสร้างและการสืบพันธ์ของพืช , พันธุกรรม)
พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง “กระบวนการสารผ่านเซลล์”
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- การทดลอง “กระบวนการสารผ่านเซลล์”
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะ องค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน  และเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3
โจทย์ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Key Questions :
- สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันการอย่างไร?”
- จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์?
จะทำอย่างไรเมื่อความต้องการของมนุษย์อยู่เหนือข้อจำกัดของทรัพยากร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
-
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนออกแบบสายใยอาหารของตนเองที่ซับซ้อนมากที่สุด 
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
สิ่งแวดล้อมคืออะไร มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร?”
“สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยไม่มีสิ่งแวดล้อมได้ไหม?”
“สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันการอย่างไร?”
“ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?”
“ทรัพยากรบางชนิดมีหมดไป เช่น น้ำมันจะหมดลงในอีก 40 ปี เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไร?”
“เมื่อโลกไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติจะเป็นอย่างไร?”
“จะทำอย่างไรเมื่อความต้องการของมนุษย์อยู่เหนือข้อจำกัดของทรัพยากร?”
“จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์?
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (ความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต , บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ , ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต , วัฎจักรในระบบนิเวศ , ทรัพยากรธรรมชาติ , การอุรักษ์ที่ยั่งยืน)
พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง ,
Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ออกแบบสายใยอาหาร
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สายใยอาหาร
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น กับสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4
โจทย์ : สารและสมบัติของสาร
Key Questions :
- ของแข็ง ของเหลว ก๊าซมีความแตกต่างกันทางกายภาพ และเคมีอย่างไรบ้าง เพราะอะไร?
- ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเกิดกระบวนการขึ้นอย่างไร?
- สมบัติของสารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- กระดาษกรอง แท่งชอล์ก
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง การจำแนกสาร (การกรอง , โครมาโทรกราฟี)
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“ของแข็ง ของเหลว ก๊าซมีความแตกต่างกันทางกายภาพ และเคมีอย่างไรบ้าง เพราะอะไร?”
“สารละลายมีสมบัติและปฏิกิริยาทางเคมีอย่างไรบ้าง?”
“ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเกิดกระบวนการขึ้นอย่างไร?
“สมบัติของสารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร?”
“หลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีหลักการและการเกิดปฏิกิริยาอย่างไร?
“การเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นอย่างไร?”
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (การเปลี่ยนสถานะของสาร , กรด-เบส , สมบัติธาตุและสารประกอบ , การจำแนกสาร , ปฏิกิริยาเคมี , โมเลกุลและอะตอม ) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง ,
Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง สารและสมบัติของสาร
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง เรื่อง การจำแนกสาร
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง สารและสมบัติของสาร
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง เรื่อง การจำแนกสาร
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสาร การเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5
โจทย์ : แรงและการเคลื่อนที่
Key Questions :
- แรงและการเคลื่อนที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนโยนลูกบอลใส่กำแพงลูกบอลจึงกระเด็นออกมาได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ลุกตุ้มแกว่ง
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ (แนวตรง , โค้ง)
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“ธรรมชาติของแรงแต่ละชนิด เป็นอย่างไร?”
“ในธรรมชาติมีแรงอะไรบ้าง และส่งผลต่อมนุษย์หรือมนุษย์นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?”
“แรงและการเคลื่อนที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?”
“ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีรูปแบบใดบ้าง? และในแต่ละรูปแบบมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างไร?”
“วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไร?”
“นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนโยนลูกบอลใส่กำแพงลูกบอลจึงกระเด็นออกมาได้อย่างไร?
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (ปริมาณของแรง , แรงลัพธ์ , แรงกิริยา-ปฏิกิริยา , แรงที่กระทำต่อวัตถุ , แรงพยุง , แรงเสียดทาน , โมเมนต์ของแรง , การเคลื่อนที่ของวัตถุ ) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง ,
Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6
โจทย์ : พลังงาน
Key Questions :
- พลังเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าบ้านของเรามีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด?
- นักเรียนคิดว่า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ ในจงจรไฟ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ชุดการต่อวงจรไฟฟ้า (ถ่านไฟฉาย , สายไฟ , หลอดไฟ )
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
- “พลังงาน คือ สิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้เราจะเข้าใจประโยคนี้ได้อย่างไร?
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“พลังเกิดขึ้นได้อย่างไร?”
“ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?”
“ทำไมจึงต้องใช้พลังงานในการดำเนินชีวิต?”
“นักเรียนคิดว่า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ ในจงจรไฟ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (พลังงานความร้อน , พลังงานแสง , พลังงานไฟฟ้า , พลังงานจลน์ , พลังงานศักย์โน้มถ่วง , กฏการอนุรักษ์พลังงาน) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง พลังงาน ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง พลังงาน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง พลังงานในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง พลังงาน
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต และการเปลี่ยนรูปพลังงานได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7
โจทย์ : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและในโลกมีการเกิดอย่างไร?และสัมพันธ์กันอย่างไร?
- โลกในปัจจุบันแตกต่างกับโลกในอดีตอย่างไร (ตำแหน่งประเทศ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ) มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ?”
- ความสัมพันธ์ระหว่าง    ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร?
- เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- รูปภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ


- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“หลักการแบ่งโครงสร้างของโลกเป็นอย่างไร?”
“โลกในปัจจุบันแตกต่างกับโลกในอดีตอย่างไร (ตำแหน่งประเทศ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ) มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ?”
“โลกกำเนิดขึ้นได้อย่างไร?”
“ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไรมีความสัมพันธ์กับโลกอย่างไร?”
“ความสัมพันธ์ระหว่าง   ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร?”      
“เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญอย่างไร?”
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (บรรยากาศ , ดิน ,หินและแร่ ,โลกของเรา , ระบบสุริยะ , ดวงดาวในท้องฟ้า , เทคโนโลยีอวกาศ) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและในโลกได้ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลกได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8-9
โจทย์ : ติวเตอร์ตัวน้อย
Key Questions :
- นักเรียนจะมีวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ในรูปแบบใดเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจถ้าไม่ได้เรียนมาก่อน?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- Ipad
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- นักเรียนจะมีวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ในรูปแบบใดเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจ? (คลิปสั้นๆ 2-3 นาที)
ประกอบด้วย คลิปเนื้อหา 1 เรื่อง และการทดลอง 1 เรื่อง
- นักเรียนออกแบบการนำเสนอ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจลงในกระดาษ A4
- นักเรียนนำเสนอและวิเคราะห์ข้อสอบจากเรื่องที่ตนเองนำเสนอ
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net รวมทุกวิชา
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนจัดทำและนำเสนอคลิปวิดีโอ ติวเตอร์ตัวน้อย
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net รวมทุกวิชา
ชิ้นงาน
- คลิปวิดีโอ ตัวเตอร์ตัวน้อย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ ในรูปแบบของตนเองได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะICT
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
10
โจทย์ : สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ 
- นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด :
-     Show and Share
-     Brainstorm
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความแสดงความคิดเห็น
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด
Quarter 3 ในรูปแบบที่หลากหลาย( Mind Mapping , ชาร์ท,  Infographic )
นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน แต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
- นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 3
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
การเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
การนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

ชิ้นงาน
 :
- การตอบคำถาม
- นิทรรศการจัดการเรียนรู้
- Mind mapping หลังเรียน
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว - สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต                    
ทักษะการวางแผน
ทักษะการรอยู่ร่วมกัน

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : “ การจัดการชุดความรู้ ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 3 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานการเรียนรู้
กิจกรรม Active Learning
23102
วิทยาศาสตร์
23102
สังคมศึกษา
23103
ประวัติศาสตร์
23102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23102
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
23102
ศิลปะ
23202
หน้าที่พลเมือง
- วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้
- การทดลองกระบวนการสารผ่านเซลล์
- ออกแบบสายใยอาหาร
- ทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- การทดลองต่อวงจรไฟฟ้า
- การทดลองข้างขึ้นข้างแรม
- ประมวลความเข้าใจและออกแบบการนำเสนอ
- รีวิวกิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้
- Open house


มาตรฐาน ว 1.2
สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรม หรือยีนในนิวเคลียส
(ว
1.2 ม.3/1)
อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
(ว 1.2 ม.3/2)
อภิปรายโรคทางพันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 1.2 ม.3/3)
สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (ว 1.2ม.3/4)
อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม
(ว 1.2 ม.3/5)
มาตรฐาน ว 2.1
สำรวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
(ว 2.1 ม.3/1)
วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร (ว 2.1 ม.3/2)
อธิบาย วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.3/3)
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
ในระบบนิเวศ
(ว 2.1 ม.3/4)
มาตรฐาน ว 2.2 
วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหา
(ว
2.2 ม.3/1)
อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
(ว
2.2 ม.3/2)
อภิปรายการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(2.2 ม.3/3)
วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ว 2.2 ม.3/4)
อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
(2.2 ม.3/5)
อภิปราย และมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ว 2.2 ม.3/6)
มาตรฐาน ว 4.1
อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
(4.1 ม.3/1)
ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ระหว่างวัตถุ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(4.1 ม.3/2)
ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ(4.1 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 4.2 
ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(4.2 ม.3/1)
ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (4.2 
ม.3/2)
 - สังเกต และอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง   (ว 4.2 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 5.1 
อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.3/1)
- ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1ม.3/2)
- คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้  ไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.3/3)
- สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด
(ว
5.1 ม.3/4)
- อธิบายตัวต้านทาน   ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ที่มีทราน-
ซิสเตอร์
(ว
5.1 ม.3/5)
มาตรฐาน ว 7.1 
- สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
(ว 7.1 ม.3/1)
- สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 
(ว 7.1 ม.3/2)
- ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 7.1 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 7.2 
- สืบค้นและอภิปรายความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร
(ว
7.2 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 8.1 
ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
ได้อย่างครอบคลุ่ม และเชื่อถือได้
(ว
8.1 ม.3/1)
สร้างสมมติฐาน ที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
(ว
8.1 ม.3/2)
เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
(ว
8.1 ม.3/3)
- สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ
 (ว 8.1 ม.3/6)
สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม.3/7)
อธิบายผลการสังเกตการสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ   ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
(ว
8.1 ม.3/8)
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว
8.1 ม.3/9)

มาตรฐาน 1.1
- อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
(ส
1.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุข แก่โลก
(ส
1.1 ม.3/2)
- อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ส 1.1 ม.3/3)
- วิเคราะห์ พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส 1.1 ม.3/4)
- วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
(ส
1.1 ม.3/5)
- อธิบาย สังฆคุณ และ  ข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส
1.1 ม.3/6)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียม พร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว
(ส
1.1 ม.3/7)
- เห็นคุณค่า ของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิด แบบโยนิโส-มนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน นับถือ
(ส
1.1 ม.3/8)
- สวดมนต์  แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา  ด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตน    นับถือ(ส 1.1 ม.3/9)
- วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับ วิถีการดำเนินชีวิตของ ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
(ส
1.1 ม.3/10)
มาตรฐาน 1.2
- วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส
1.2 ม.3/1)
- ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาตามที่กำหนด
(ส
1.2 ม.3/2)
- ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
(ส
1.2 ม.3/3)
- ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ม.3/4)
- อธิบาย ประวัติวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ม.3/5)
- แสดงตน เป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส 1.2 ม.3/6)
- นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
(ส
1.2 ม.3/7)
เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม.3/1)
- มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ส
3.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
(ส
3.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 3.2
อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
(3.2 ม.3/1)
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ (ส 3.2 ม.3/2)
อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(ส
3.2 ม.3/3)
-  อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
(3.2 ม.3/4)
วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
(3.2 ม.3/5)
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
(ส 3.2 ม.3/6)
ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน 5.1
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส 5.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส 5.1 ม.3/1)
มาตรฐาน 5.2
- วิเคราะห์การ   ก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม    อันเป็นผลจากการเปลี่ยน
แปลงทางธรรมชาติและ ทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส
5.2 ม.3/1)
- ระบุแนวทาง การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส
5.2 ม.3/2)
- สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม         ที่เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส
5.2 ม.3/3)
- วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยน
แปลงของสิ่งแวด
ล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม.3/4)
มาตรฐาน 4.1 
วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์        ได้อย่างมีเหตุผล   ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์
(ส 4.1 ม.3/1)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ
ที่ตนสนใจ
(ส
4.1 ม.3/2)
มาตรฐาน 4.2 
อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง ของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป
(ส
4.2 ม.3/1)
- วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความ ร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
(ส
4.2 ม.3/2)
มาตรฐาน 4.3
- วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ในด้านต่างๆ
(ส
4.3 ม.3/1)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์(ส 4.3 ม.3/2)
- วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพล   ต่อการพัฒนาชาติไทย
(ส
4.3 ม.3/3)
- วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย
(ส
4.3 ม.3/4)

มาตรฐาน 1.1
- อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(ง
1.1 ม.3/1)
- ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
(ง
1.1 ม.3/2)
- อภิปราย การทำงานโดยใช้ทักษะ การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
(ง
1.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 2.1
- อธิบายระดับของเทคโนโลยี
(ง 2.1 ม.3/1)
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
 เป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ  และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ                การรายงานผล
(ง 2.1 ม.3/2)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายหลักการทำโครงงานที่มี  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง 3.1 ม.3/1)
- เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
(ง 3.1 ม.3/2)
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง 3.1 ม.3/3)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิต
ประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ
(ง 3.1 ม.3/4)
มาตรฐาน 4.1
- อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย
(ง
4.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
(ง
4.1 ม.3/2)
- ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง (ง 4.1 ม.3/3)มาตรฐาน 1.1 
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต
(พ
1.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น(พ 1.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น (พ 1.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 2.1 
- อธิบายอนามัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
(พ 2.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ  การตั้งครรภ์
(พ 2.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
(พ 2.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 3.1 
- เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
(พ
3.1 ม.3/1)
- นำหลักการ  ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ
(พ 3.1 ม.3/2)
- ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม  และนำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น(พ 3.1 ม.3/2)
มาตรฐาน 3.2
- มีมารยาทในการเล่น และดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา(พ 3.2 ม.3/1)
- ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ(พ 3.2 ม.3/2)
- ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิด ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม
(พ
3.2 ม.3/3)
- จำแนกกลวิธีการรุกการป้องกัน  และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์  ของการเล่น
(พ 3.2 ม.3/4)
- เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ
(พ 3.2 ม.3/5)
มาตรฐาน 4.1
- กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ
(พ 4.1 ม.3/1)
- เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
(พ
4.1 ม.3/2)
- รวบรวมข้อมูลและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (พ
4.1 ม.3/3)
- วางแผนและจัดเวลา ในการ  ออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
(พ 4.1 ม.3/4)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
(พ 4.1 ม.3/5)
มาตรฐาน 5.1 
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน
(พ 5.1 ม.3/1)
- หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
(พ
5.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง(พ 5.1 ม.3/3)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
(พ 5.1 ม.3/4)
- แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี(พ 5.1 ม.3/5)


มาตรฐาน 1.1 
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
(ศ 1.1 ม.3/1)
- ระบุ และบรรยายเทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์
(ศ 1.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ
(ศ 1.1 ม.3/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ ประเภท (ศ 1.1 ม.3/4)
- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ
(ศ 1.1 ม.3/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
(ศ 1.1 ม.3/6)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
(ศ 1.1 ม.3/7)
- วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน
(ศ 1.1 ม.3/8)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
(ศ 1.1 ม.3/9)
- ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ(ศ 1.1 ม.3/10)
- เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ
(ศ 1.1 ม.3/11)
มาตรฐาน 1.2
- ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
(ศ 1.2 ม.3/1)
- เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล (ศ 1.2 ม.3/2)
มาตรฐาน 2.1
- เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
(ศ 2.1 ม.3/1)
- ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่นการแสดงออก และคุณภาพสียง
(ศ 2.1 ม.3/2)
- แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
(ศ 2.1 ม.3/3)
-  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้าง
สรรค์งานดนตรีของตนเอง
(ศ 2.1 ม.3/4)
-  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น(ศ 2.1 ม.3/5)                          
- อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม(ศ 2.1 ม.3/6)
- นำเสนอ หรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ
(ศ 2.1 ม.3/7)
มาตรฐาน 2.2
- บรรยายวิวัฒนาการของ   ดนตรีแต่ละยุคสมัย(ศ 2.2 ม.3/1)
- อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรั(ศ 2.2 ม.3/2)
มาตรฐาน 3.1
- ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร
(ศ 3.1 ม.3/1)
- ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิต ประจำวันและในการแสดง(ศ 3.1 ม.3/2)
- มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงมีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง(ศ 3.1 ม.3/3)
- มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง(ศ 3.1 ม.3/4)
- วิจารณ์เปรียบ
เทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์
(ศ 3.1 ม.3/5)
- ร่วมจัดงานการแสดง ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ
(ศ 3.1 ม.3/6)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง  ของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
(ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน 3.2
- ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และการละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ(ศ 3.2 ม.3/1)
- อธิบายความ
สำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิต
ประจำวัน
(ศ 3.2 ม.3/2)
- แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์
(ศ 3.2 ม.3/3)
จุดเน้น 1.1
- แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม(ม3/2)
จุดเน้น 3.1
- มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ(ม3/7)
จุดเน้น 4.1
- เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน